Get Adobe Flash player

O azbeste

Vzhľadom na to, že azbestové minerály majú rovnakú klasifikáciu môžeme ich pre účely posúdenia rizika označiť skupinovo ako „azbest“. Minerály zaradené do skupiny azbestov sú klasifikované ako karcinogény kategórie č I. dokázané karcinogény pre ľudí. Táto skupina látok je definovaná ako látky, pre ktoré existuje dostatočný dôkaz na potvrdenie priamej súvislosti medzi pôsobením látky a vznikom rakoviny. Ich limity sú uvádzané technickou smernou hodnotou. Určujú sa pre karcinogény a mutagény 1 a 2 kategórie. Sú to hodnoty zistiteľné v pracovnom ovzduší dostupnými analytickými metódami a možno ich dosiahnuť technickými opatreniami. Ich dodržiavanie znižuje pravdepodobnosť ochorenia ľudí, ale vzhľadom na bezprahové účinky ich nevylučuje. Na minimalizovanie rizika je potrebné postupovať pri ich odstraňovaní podľa schváleného pracovného postupu resp. plánu práce, havarijného plánu pre prípad vzniku mimoriadnych situácií a podľa pravidiel poskytovania prvej pomoci, ktoré sú uvedené v prevádzkovom poriadku.


Azbest pod mikroskopom


Vdýchnutie azbestu do pľúc